Česky English Deutsch Pусский

Informace o GDPR pro účastníky průzkumu studijní neúspěšnosti v rámci projektu MOST

Informace o zpracování osobních údajů respondentů anonymního dotazníkového šetření ke zjištění příčin studijní neúspěšnosti studentů na Vysokém učení technickém v Brně a přijetí opatření k jejímu snížení

 

Informace o správci osobních údajů

Správce osobních údajů, kterým je Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305, je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Při své činnosti Vysoké učení technické v Brně zpracovává osobní údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle dalších právních předpisů. Vysoké učení technické v Brně (dále i „VUT v Brně“) v souvislosti s účinností výše uvedeného Nařízení (dále i „Nařízení GDPR“) ustanovilo pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je RNDr. Mgr. Daniela Dvorská. Pověřence je možno kontaktovat na adrese sídla VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, e-mail: poverenec@vutbr.cz.

 

Informace o osobních údajích, které jsou o respondentech anonymního dotazníkového šetření - studentech zpracovávány

Správce údajů zpracovává o studentech - respondentech dotazníkového šetření (subjektech údajů) následující osobní údaje:

  1. Jméno a příjmení
  2. Osobní číslo VUT
  3. E-mailová adresa studenta v informačním systému VUT v Brně

Účel zpracování osobních údajů

Správce údajů zpracovává osobní údaje studentů – respondentů dotazníkového šetření za účelem zjištění a vyhodnocení příčin studijní neúspěšnosti na VUT v Brně a přijetí opatření k jejímu snížení. Plní tím své závazky, ke kterým se zavázal v rámci řešení projektu Moderní a otevřené studium techniky (Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002430), financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Poskytovatelem dotace na řešení projektu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.  

 

Slučitelnost účelů

Výše uvedené osobní údaje jsou primárně identifikačními a kontaktními údaji studenta, kterými správce údajů disponuje za účelem zajištění informační podpory studia. Jejich použití pro dotazníkové šetření za účelem zjištění a vyhodnocení příčin studijní neúspěšnosti na VUT v Brně a přijetí opatření k jejímu snížení je odůvodněno veřejným zájmem na zvýšení kvality vzdělávání na VUT v Brně a účelném vynakládání finančních prostředků na studium, které poskytuje stát. 

 

Zákonnost zpracování osobních údajů

Právním důvodem pro zpracování osobních údajů ze strany správce je plnění úkolů ve veřejném zájmu a plnění smluvní povinnosti vůči poskytovateli dotace.

 

Informace o době zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje respondentů dotazníkového šetření jsou v uvedeném rozsahu uchovávány v listinné formě a v informačních systémech VUT v Brně pouze jako doklady k prokázání počtu a statutu osob, kterým byly dotazníky rozeslány, a to do 31. 12. 2033.

 

Informace o předání osobních údajů

Výsledky dotazníkového šetření budou zpracovány externí firmou  - FOCUS – Centrum pro sociální a marketingovou analýzu, spol. s r. o.,  https://www.focus-agency.cz/kontakty, která obdrží pouze vyplněné dotazníky v elektronické formě, bez jakýchkoliv osobních údajů respondentů.

 

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má právo požadovat od správce osobních údajů (dále i „správce údajů“) přístup k osobním údajům (může požadovat informaci o tom, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány), právo na jejich úpravu nebo i výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost osobních údajů.

Žádosti, ve kterých subjekt údajů uplatní práva uvedená v předchozí větě, mohou být doručeny osobně na podatelnu VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, nebo elektronickou poštou na adresu epodatelna@vutbr.cz. Uvedená podání budou posouzena a vyřízena podle Nařízení GDPR a podle dalších platných právních předpisů.

Subjekt údajů má dále právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická podatelna posta@uoou.cz .

 

 


VUT Design

© 2000-2019 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.