Česky English Deutsch Pусский

Jak zpracováváme Vaše osobní údaje?

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je  Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305, které je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Vysoké učení technické v Brně (dále jen „VUT“) ustanovilo pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je Mgr. Lucie Schimmelová. Pověřence je možno kontaktovat na adrese sídla VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, e-mail: poverenec@vut.cz.

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme v souvislosti s poskytnutím služby koučování, o kterou máte zájem?

Zpracováváme o Vás následující osobní údaje: jméno a příjmení,  fakulta, na které studujete,  e-mailová adresa a číslo telefonu. Další Vaše (osobní) údaje mohou být obsaženy v záznamech o průběhu koučování (Vaše schopnosti a dovednosti, silné a slabší stránky, cíle apod.)

Zpracováváme Vaše osobní údaje a záznamy v souvislosti s poskytováním služby koučování v souladu s právními předpisy?

Ano, všechny Vaše osobní údaje zpracováváme podle platných právních předpisů, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle dalších právních předpisů. Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění úkolů veřejné vysoké školy ve veřejném zájmu, kdy jednou z povinností veřejné vysoké školy je poskytovat podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uchazečům o studium, studentům a dalším osobám informační a poradenské služby související se studiem a s možností uplatnění absolventů studijních programů v praxi.

Jak dlouho budeme zpracovávat Vaše osobní údaje a záznamy v souvislosti s poskytováním služby koučování?

Vaše osobní údaje získané od Vás v souvislosti s poskytnutím služby koučování budeme zpracovávat v listinných a elektronických informačních systémech po dobu 5 let po jeho ukončení, poté budou dokumenty v listinné podobě skartovány a dokumenty v elektronické podobě vymazány.

Budeme Vaše osobní údaje někomu předávat?  

Vaše osobní údaje, které jsme od Vás získali na základě Vašeho požadavku na poskytnutí služby koučování,  nebudeme nikomu předávat.  

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů a záznamů o poskytnuté službě koučování?

Máte  právo požadovat od VUT informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracovává („právo na přístup k osobním údajům“), máte právo na jejich úpravu nebo i výmaz, je-li to podle právních předpisů možné, popřípadě omezení zpracování. Máte právo vznést námitku proti zpracování a máte právo na přenositelnost osobních údajů.

Žádosti, ve kterých uplatníte práva uvedená v předchozí větě, můžete doručit osobně na podatelnu VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, nebo elektronickou poštou na adresu vut@vutbr.cz. Uvedená podání budou posouzena a vyřízena podle Nařízení GDPR a podle dalších platných právních předpisů.

Máte dále právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická podatelna posta@uoou.cz .


VUT Design

© 2000-2021 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.